Notícies

Entitat BiciHub – Rueda Festival internacional de cinema ciclista

Rueda é un col·lectiu que prové de diferent ve ant però amb un denominador comú, el convenciment que l'ú col·lectiu de la bicicleta dona re po ta a probleme mé gran que uperar en el...

Entitat BiciHub – EMAT Bicimissatgeria sostenible

Emat-bici é un nou concepte de mi atgeria a Mataró, fan una apo ta important re pectant el medi ambient amb un ervei de net, lliure de fum (emi ion de CO2) i en e oroll...

Entitat BiciHub – 30 Dies Amb Bici Bcn promociona la bicicleta

Abril Bici Mil va néixer amb la idea de promoure l'ú diari i quotidià de la bicicleta, vol fomenta crear un hàbit d’anar en bicicleta en el no tre moviment habitual de la ciutat...

Entitat BiciHub – Som Mobilitat, models de transport eficients i sostenibles.

Som Mobilitat é una cooperativa en e afany de lucre i dirigeixen a tote aquelle per one i col·lectiu que volen canviar el eu model de mobilitat i apo tar per un nou model que bu ca enfortir...

Entitat BiciHub – Copenhagenize Barcelona urbanisme ciclista

Conpenhagenize Barcelona ón una con ultora e pecialitzada en projecte d’urbani me cicli ta per acon eguir la tran formació de le ciutat cap a una e cala mé humana...

Entitat BiciHub – Mensakas, cooperativa de missatgeria

Men aka é una cooperativa de mi atgeria per un treball digne per le per one que reparteixen que va néixer a partir de la creació de la plataforma Rider XDerecho El eu objectiu é defen ar...

Entitat BiciHub – Taula Eix Pere IV cooperar per fer ciutat

La Taula Eix Pere IV ón una plataforma ciutadana formada per veïn i veïne , col·lectiu i cooperative del barri del Poblenou aplegade amb l’objectiu d’impul ar la reactivació ocial,...

Primera trobada entitats BiciHub

El BiciHub egueix treballant per er el centre de referència del ector de la bicicleta i el divendre 18 de gener vam celebrar la primera trobada d'entitat del BiciHub...

Assemblea per organitzar IV Encuentro de Ciclistas Diversas

Ciclique van realitzar una a emblea per eguir organitzant l'e deveniment de " IV Encuentro de cicli ta diver a " que tindrà lloc el 5,6 i 7 abril...