Notícies

Oferta de Feina – Mecànic/a de Bicicletes / Magatzem

Santafixie, una de le no tre entitat de l'A ociació BiciHub, e tà bu cant una per ona per formar part del eu equip, a continuació teniu detallada l'oferta de feina:...

Gràcies per participar a la Festa Reivindicativa d’Inauguració del BiciHub

U volem donar le gràcie per participar en la Fe ta del BiciHub, e tem molt contente de tota la jornada i ambient que e va crear al BiciHub...

Festa reivindicativa d’inauguració del BiciHub

El di abte 8 de Juny vine a la fe ta reivindicativa d'inauguració del BiciHub, de pré de l'última notícia rebuda del BiciHub e tà en perill, eguim amb la pre entació del BiciHub per...

EL BICIHUB ESTÀ EN PERILL!

El BiciHub e troba en una ituació crítica De pré que l'Ajuntament e comprometé a ignar el conveni de po ada en marxa d'aque t equipament, e tem a do die d'acabar el mandat i encara no...

Com pot la incubació generar projectes de mobilitat?

Quine nece itat de mobilitat pot requerir un e pai d’incubació com Coòpoli i/o le iniciative i grup re ident...

Caminades per la sostenibilitat: Rodem pel canvi climàtic

Le caminade o tenible on una iniciativa per pa ejar per Barcelona amb una mirada o tenible, en aque t cicle de caminade trobem 16 rute guiade per a tot el gu to , en la etmana de la...

Entitat BiciHub – Club Ciclista Sant Joan Despí apassionament i generositat

Club Cicli ta Sant Joan De pí on una entitat cicli ta en e afany de lucre amb mé de 50 any d’hi tòria (1966), que viu el cicli me de ba e amb apa ionament i genero itat...

Entitat BiciHub – Eco-contador sistemes de comptatge de la mobilitat sostenible

Eco-Contador 'han dedicat al de envolupament de olucion pel recompte de vianant i cicli te en entorn urban i àree natural...

Taller Soy Cicloviajera: Primers passos per fer un viatge en bicicleta

Soy Cicloviajera é la primera comunitat de parla hi pana, un e pai virtual no-mixta on le per one amb identitat femenina comparteixen, xerren, aprenen i difonen idee Una comunitat per donar- e...