Notícies

Com pot la incubació generar projectes de mobilitat?

Quine nece itat de mobilitat pot requerir un e pai d’incubació com Coòpoli i/o le iniciative i grup re ident...

Caminades per la sostenibilitat: Rodem pel canvi climàtic

Le caminade o tenible on una iniciativa per pa ejar per Barcelona amb una mirada o tenible, en aque t cicle de caminade trobem 16 rute guiade per a tot el gu to , en la etmana de la...

Entitat BiciHub – Club Ciclista Sant Joan Despí apassionament i generositat

Club Cicli ta Sant Joan De pí on una entitat cicli ta en e afany de lucre amb mé de 50 any d’hi tòria (1966), que viu el cicli me de ba e amb apa ionament i genero itat...

Entitat BiciHub – Eco-contador sistemes de comptatge de la mobilitat sostenible

Eco-Contador 'han dedicat al de envolupament de olucion pel recompte de vianant i cicli te en entorn urban i àree natural...

Taller Soy Cicloviajera: Primers passos per fer un viatge en bicicleta

Soy Cicloviajera é la primera comunitat de parla hi pana, un e pai virtual no-mixta on le per one amb identitat femenina comparteixen, xerren, aprenen i difonen idee Una comunitat per donar- e...

Entitat BiciHub – Som Bici promocionen la bicicleta

Som Bici (Llobregat - Delta)  ón una cooperativa de treball a ociat iniciativa ocial en e finalitat de lucre, e dediquen a promocionar la bicicleta com a mitjà de tran port o tenible i...

Oferta de feina – Dinamitzadora BiciHub

El BiciHub bu quen una dinamitzadora per le activat i el projecte del BiciHub, trobareu l'oferta de feina en aque t enllaç i a continuació:...

Entitat BiciHub – BACC representen els interessos dels i les ciclistes

Bicicleta Club de Catalunya (BACC) é una a ociació cicli ta formada per per one u uàrie de la bicicleta, que repre enten el intere o del i le cicli te...

Entitat BiciHub – Espai Ambiental promouen l’Economia Socioambiental i Solidària.

E pai Ambiental Cooperativa on una cooperativa de treballadore en e ànim de lucre fundada l’any 2004 amb l’objecte de di enyar i ge tionar projecte ocioambiental comunitari...