Notícies

BiciHub continua teletreballant

Ate e le circum tàncie que 'han de envolupat al no tre paí amb la declaració del coronaviru SARS-CoV-2 com a pandèmia mundial i l'exten ió que e tà prenent a la ciutat de Barcelona, de...

Taula rodona sobre ‘Mobilitat Sostenible i Consum Responsable’

ATENCIÓ: la taula rodona obre "Mobilitat So tenible i Con um Re pon able" que teníem organitzada pel dillun 16 de març de 18h a 20h al mateix BiciHub ha e tat u pe a S'organitzava din el marc...
8_marc_2020

8 de març d’autoorganització feminista

Al BiciHub en unim a tote le a emblee de barri, entitat i a tote le done catalane per celebrar el 8 de març d'una manera reivindicativa Divendre 6 fem un dinar no mixt al no tre...
Seminari_municipalisme,_sobiranies_cooperativisme

Seminari sobre municipalisme, sobiranies i cooperativisme

Fa tre me o e va celebrar a Manre a un eminari obre municipali me, obiranie i cooperativi me i tot ju t ara 'ha publicat un vídeo que, en meny de i minut , fa un re um de l'e deveniment...
Festival_Llums_Poblenou

El Festival de Llums del Poblenou arriba al BiciHub

Fo cor, edifici emblemàtic , per one i llum artificial, molta llum En això con i teix el Fe tival de Llum del Poblenou que e celebrarà le nit del 14, 15 i 16 de febrer Can Picó (l'edifici...
Estratègia_catalana_bicicleta_2025

Coneix l’Estratègia catalana de la bicicleta 2025

El novembre pa at el BiciHub va a i tir a la pre entació de l'E tratègia catalana de la bicicleta 2025, que ha promogut la Generalitat, concretament el Departament de Territori i So tenibilitat...

El BiciHub guanya el premi Bicimpuls

El premi Bicimpul neixen amb la finalitat de promoure l’ú quotidià de la bicicleta com a mode de tran port a l'àrea metropolitana barcelonina i BiciHub ha guanyat en la categoria...

Sentència a Deliveroo: volem pedalar amb drets!

A Madrid, el Tribunal Superior de Ju tícia va ratificar el 23 de gener la condemna a Deliveroo pel 532 repartidor que va detectar In pecció de Treball i actuaven com a fal o autònom L'empre a...
Estratègia_ESS_2030

Participem de la construcció de l’Estratègia ESS 2030

El pe de l'Economia Social i Solidària (ESS) ha Barcelona ha augmentat con iderablement en el darrer any , però cal eguir caminant cap al eu creixement i con olidació Per això de de...