Categoria: Altres activitats

Estratègia_catalana_bicicleta_2025

Coneix l’Estratègia catalana de la bicicleta 2025

El novembre pa at el BiciHub va a i tir a la pre entació de l'E tratègia catalana de la bicicleta 2025, que ha promogut la Generalitat, concretament el Departament de Territori i So tenibilitat...

El BiciHub guanya el premi Bicimpuls

El premi Bicimpul neixen amb la finalitat de promoure l’ú quotidià de la bicicleta com a mode de tran port a l'àrea metropolitana barcelonina i BiciHub ha guanyat en la categoria...

Sentència a Deliveroo: volem pedalar amb drets!

A Madrid, el Tribunal Superior de Ju tícia va ratificar el 23 de gener la condemna a Deliveroo pel 532 repartidor que va detectar In pecció de Treball i actuaven com a fal o autònom L'empre a...
Estratègia_ESS_2030

Participem de la construcció de l’Estratègia ESS 2030

El pe de l'Economia Social i Solidària (ESS) ha Barcelona ha augmentat con iderablement en el darrer any , però cal eguir caminant cap al eu creixement i con olidació Per això de de...
Consum_conscient

No regalis per regalar, pensa conscient i responsablement

El Nadal é una època de l’any on el con umi me e di para i la ocietat embla que e veu obligada a comprar per comprar en e cap mena de pen ament amb l’obligació de fer un regal Exi teixen...
bicicleta_2020

Desitgem un 2020 amb la bicicleta com a protagonista

El no tre carrer e tan aturat de vehicle contaminant on emblen er el protagoni te de le ciutat ocupant l’e pai i le prioritat  El ciutadan i ciutadane volem i lluitem per ciutat...
emergencia_climatica_bicihub

Compromís i acció per l’emergència climàtica

Actualment en trobem en un e tat d’emergència climàtica on tenim l’objectiu de con cienciar a per one i govern de la ituació a la qual ’enfronta el planeta De del govern e tan...
25N_BiciHub

Tots els dies són 25N

La comi ió de done del BiciHub ha organitzat diver e iniciative per celebrar el 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la violència contra le done : una pancarta, un manife t...
Documental Albatross

L’associació Vidas Sostenibles projecta el documental ‘Albatross’ al BiciHub

L'ú exce iu de plà tic é una de le mé gran amenace de la fauna al Nord del Pacífic Aque ta é la realitat que mo tra el documental Albatro que l'a ociació Vida So tenible...