Categoria: Altres activitats

Mares Madrid, transformació urbana

El dimart en van vi itar el Fernando i la Sandra que  ón el coordinador del projecte Mare Madrid Mare Madrid é  un projecte de tran formació urbana a travé de l'economia ocial i...

Visita Lake Sagaris

Lake Sagari  en ha vi itat al BiciHub, profe ora de la Univer idad Pontifícia Católica de Chile para el Centro de De arrollo Urbano Su tentable (CEDEUS) Lake va participar en el...

Procés participatiu: Definició dels objectius del BiciHub

El BiciHub va començar amb un procé participatiu obert tant a entitat com a per one intere ade en el projecte El procé participatiu va e tar format per quatre jornade de treball oberte...

Festa final 30 dies amb BICIBCN

30 Die amb Bici Barcelona é una iniciativa que e realitza cada me d’Abril que promou l’ú diari de la bicicleta, l’objectiu e donar a conèixer el eu avantatge durant 30 die per...

Trobada internacional del projecte En Bici Sense Edat

El projecte En Bici Sen e Edat (Cycling Without Age) organitza una trobada anual internacional per reunir a tote le per one que e dediquen a impul ar el programa a le eve ciutat El projecte...

Visita Educaweb

Educaweb é  un portal e pecialitzat en orientació acadèmica i profe ional amb recur o educatiu , cur o i centre per a qui bu ca formació i treball El 6 d'abril el Cicle Formatiu de Grau...

Mares Madrid, transformació urbana

El dimart en van vi itar el Fernando i la Sandra que  ón el coordinador del projecte Mare Madrid Mare Madrid é  un projecte de tran formació urbana a travé de l'economia ocial i...

Visita Lake Sagaris

Lake Sagari  en ha vi itat al BiciHub, profe ora de la Univer idad Pontifícia Católica de Chile para el Centro de De arrollo Urbano Su tentable (CEDEUS) Lake va participar en el...