Document marc del BiciHub

El document marc del BiciHub és el document que recull els eixos transversals, les línies estratègiques, el model de governança i la definició dels objectius del BiciHub Barcelona. És un document elaborat fruit de la participació de diferents entitats col·laboradores en el procés participat per definir què volem que sigui el BiciHub Barcelona.