Notícies

Saps que al Gener les bicicletes no podran circular per la vorera?

L’Ajuntament de Barcelona durant aque t mandat ha treballat i de envolupat l’E tratègia de la Bicicleta on ’han dut a terme accion per millorar la infrae tructura i la xarxa cicli ta L’any...

Redefinir ciutats des de l’economia social

El divendre 30 de Novembre el BiciHub va acollir diferent entitat en l'àmbit global per fer un intercanvi de coneixement i projecte...

Aparcabici permet conèixer els aparcaments a l’espai públic

Aparcabicibcn é una plataforma col·laborativa per a la recopilació i vi ualització de dade qualitative obre l’oferta d’aparcament per a bici en e pai públic a Barcelona El di abte...

Un centre de referència del món de la bicicleta

Una incubadora d’idee i d’aliance per la implementació de la mobilitat o tenible amb bicicleta a travé del model cooperatiu i del teixit ocial...

BiciHub és un projecte col·lectiu que vol transformar Barcelona

Un e pai d’impul de l'Economia Social i Solidària, promovent la intercooperació i la con olidació de mercat ocial...

Diversos serveis per fomentar la mobilitat i l’ESS

E pecialment en la bicicleta,&nb p;per trobar alternative que ajudin a pal·liar el efecte negatiu del model actual i idear un model de ciutat o tenible...

Primer Taller d’Autoreparació d’aquestes característiques!

Al no tre taller di po e d’e pai, eine i una per ona experta en mecànica de bicicleta que t’a e ora en le teve...

Apleguem moltes i molt diverses veus

Propiciar la reflexió crítica obre la mobilitat en el àmbit urban , amb voluntat d’e devenir un e pai de pro pectiva i de generació de coneixement títol antic: Ser un e pai generador...

Posada en marxa del primer transport comunitari Sants

El tran port comunitari é una de le accion que e realitzen en el marc d’una prova pilot per de envolupar la mobilitat o tenible al di tricte de Sant   El participant que ho fan po ible...