Notícies

Club Social Les Corts informació en emprenedoria

El membre del Club Social Le Cort  van venir a veure'n perquè e taven intere at en l'emprenedoria i pel no tre bagatge en l'economia ocial i olidària...

Procés participatiu: Definició de la governança del BiciHub

El BiciHub va començar amb un procé participatiu obert tant a entitat com a per one intere ade en el projecte El procé participatiu va e tar format per quatre jornade de treball oberte...

Escola Vedruna Immaculada

La primera etmana de Juny en va vi itar l’e cola Vedruna Immaculada on el nen van poder gaudir d’una cla e teòrica i una bicicletada pel parc i platge de l’entorn El BiciHub apo ta...

Institut Quatre Cantons Poblenou

L'alumnat de l'in titut Quatre Canton de Poblenou van venir a le in tal·lacion del BiciHub per rebre una xerrada obre l'economia ocial i olidària i el cooperativi me De pré de parlar-ne el...

Dibuixants del Quei15bcn al BiciHub

Quei15bcn é  un e pai on fer créixer la creativitat mitjançant activitat artí tique i diver o taller  on conèixer gent Al Juny van organitzar una ortida per dibuixar Can Picó i el...

Procés participatiu: Definició usos i criteris d’ús del BiciHub

El BiciHub va començar amb un procé participatiu obert tant a entitat com a per one intere ade en el projecte El procé participatiu va e tar format per quatre jornade de treball oberte...

Delegació de Cuba de l’Economia Social i Solidària

El Comi ionat d’Economia Social, De envolupament Local i Con um de l’Ajuntament de Barcelona  van acompanyar a una delegació cubana a conèixer diver o projecte cooperatiu a Barcelona...

Mares Madrid, transformació urbana

El dimart en van vi itar el Fernando i la Sandra que  ón el coordinador del projecte Mare Madrid Mare Madrid é  un projecte de tran formació urbana a travé de l'economia ocial i...

Visita Lake Sagaris

Lake Sagari  en ha vi itat al BiciHub, profe ora de la Univer idad Pontifícia Católica de Chile para el Centro de De arrollo Urbano Su tentable (CEDEUS) Lake va participar en el...